ACN
Alpnaering Sverige
Amway Sverige
Avera
Bertmarks Förlag
AB Brankli
DaVida AB
Forever Living Products Scandinavia
GNLD International
Herbalife Sweden
Kyäni Europe
Lesley Cosmetics, Mary Kay
Lifeplus
Living and Room
LR Health & Beauty Systems
Lux Svenska
Madame Chic Kosmetika
Morinda Sweden
N’care
Nikken UK Ltd
Nu Skin Scandinavia
Oriflame Cosmetics
PartyLite
PM Sweden
Private X Collection
Skandinaviska Brandskyddsbolaget
Tableline
Tiens Sverige
TSGM Sverige
Tvättex Direktservice
Vemma (provmedlem)
Zinzino
MEDL EMMAR
Tack Hans Henrik!
Direkthandelns Förening bildades 1968 genom initiativ från Electrolux,
Husqvarna Symaskiner, Bonniers och Singer. Redan efter drygt två år
hade föreningen vuxit till fjorton medlemmar. Och tillsammans gjorde
man nytta. Bland annat lyckades man med förenade krafter undvika både
totalförbud och krav på godkännande i förväg för att kontakta presum-
tiva kunder, något som den dåvarande riksdagsmajoriteten ville införa.
Under Lars Qvarnströms ordförandeskap var föreningens huvudsakliga
bekymmer den mängd klagomål som kom in till Konsumentverket och
Allmänna reklamationsnämnden angående hemförsäljning. Föreningens
etiska regler arbetades om och tillsammans med Konsumentverket ingick
föreningen år 1986 och 1989 överenskommelser om så kallade egenåtgär-
der för direkthandeln. I mitten av nittiotalet var problemen i stort sett borta
och föreningen kunde gå in i nästa fas. Hans Henrik Ramel valdes till ordfö-
rande 1999 och hans första stora uppgift blev att tala om för omvärlden att
direkthandeln faktiskt skötte sig bra. DF blev därmed snabbt medias na-
turliga samtalspartner när det skulle skrivas om direkthandel. Hans Henriks
nästa steg blev att förbättra kommunikationen med medlemsföretagen.
Broschyrmaterial kring föreningens etik och de etiska reglerna togs fram,
både för internt användande och externt mot konsument. Webbplatsen
utvecklades med självrättande test i etik. Den senaste revisionen av DF:s
etiska regler har gjorts genom ett avtal med Konsumentverket.
Hans Henrik införde också temadagar där frågor som är speciellt viktiga
för direkthandeln avhandlades. Under Hans Henriks ledarskap började för-
eningen även med informations- och trivseldagar för företagsledningarna
DF-dagar, som på senare år även omfattat den norska och danska för-
eningen. DF-galan, som i år hölls för elfte gången i ordningen, har sedan
starten arrangerats av Hans Henrik. Vid galorna har utdelats DF Award,
Academic Award och sedan två år tillbaka även DF:s Kvinnliga Entrepre-
nörspris.Hans Henrik införde också vårt månadsbrev samt publikationen
DF News som blev ytterligare ett kommunikationsverktyg.
Mot bakgrund av allt detta känns det helt naturligt att Hans Henrik Ra-
mel vid senaste årsmötet erhöll utmärkelsen ”För en enastående insats för
svensk direkthandel”. Vi har mycket att tacka Hans Henrik för och det är en
glädje att meddela att han utsetts till Hedersordförande i föreningen.
Själv kommer jag att, utöver det
som föreningen redan gör, fokusera
på direkthandelns etik. Mer om det
efter nästa styrelsemöte i januari.
Jag vill också passa på och öns-
ka er alla en God Jul och ett fram-
gångsrikt 2014.
DF News
December 2013
Ansvarig utgivare: Anders Berglund,
Direkthandelns Förening
Text och form: Anna Carlsson-Käck,
Frilansbyrån Ordagrant & Fredrik von Ger-
ber, Gerber Design efter en idé av
Lotta Stråhlén, Headline Communication AB
Foto: Jan Dahlqvist (om ej annat anges)
Direkthandelns Förening
Kärleksgatan 2A, 211 45 Malmö
Tel 040-29 43 70
Allt material i denna tidning är skyddat av
upphovsrättslagen och får ej kopieras eller
användas på annat sätt.
Ordförande Direkthandelns Förening
deln. Anders Berglund, ordförande i
Direkthandelns Förening är impone-
rad:
Uppsatsen visar vikten för di-
rekthandeln och dess företag att inte
bara formulera ett antal etiska regler
på ett papper utan att de dessutom
måste sanktioneras, genomföras och
följas upp enligt ett adekvat system.
DF Academic Award delades ut i
samband med den årliga DF-galan
där Erik och Adam fick ta emot di-
plom och en check på 50 000 kronor.
Vad killarna ska göra för pengarna
är inte helt klart men det lutar åt att
en del av dem går till en gemensam
resa.
Gärna till en sandstrand, skrattar
Erik som idag arbetar i finansbran-
schen som trainee i huvudstaden.
Planen är att skaffa mig så stor
erfarenhet som möjligt för att på
längre sikt starta egen verksamhet,
kanske internationellt.
Adam tänker låta en del av pris-
checken finansiera ett annat projekt
som han har på gång:
Erik och Adam skrev bästa uppsatsen
Vinnare av Academic Award 2013
Academic Award 2013 tilldelades Erik Daniels och Adam Ryman vid Uppsala Universitet
för kandidatuppsatsen ”Codes of Conduct in the Swedish Business Sector”.
I
en global värld där företag gran-
skas från många håll är det i det
närmaste ett krav att ha tydliga
riktlinjer att luta sig emot. Sam-
tidigt är codes of conduct, eller
etiska regler och uppförandeko-
der, ett väldigt effektivt styrverktyg
för en verksamhet.
Det är viktigt på så vis att det
säkerställer tydliga riktlinjer för hur
anställda förväntas att agera i före-
tagets namn samtidigt som det är
en viktig säkerhet för framtida po-
tentiella samarbetspartners, menar
Erik Daniels och Adam Ryman som
med sin uppsats ”Codes of Conduct
in the Swedish business sector” vid
Uppsala Universitet, vann årets DF
Academic Award.
Vi var speciellt intresserade av
hur uppförandekoder styr och på-
verkar företagets externa parter,
exempelvis kunder och samarbets-
partners.
Juryn fann uppsatsen både väl-
skrivenochambitiösmed intressanta
resultat, väl relaterade till direkthan-
Det är ett projekt som är helt i
den anda sompriset delas ut i, så det
känns bra, säger Adam som idag ar-
betar med valutahantering i Oslo.
Finansbranschen är oerhört
spännande och jag ser gärna att jag
får arbeta på ett internationellt plan
längre fram. Människor och kulturer
fascinerar och driver mig, därför tar
jag mig gärna utanför Sverige för att
växa.
n
Juryns motivering:
Erik Daniels och Adam Ryman
tilldelas 2013 år Academic Award
för en utomordentligt väl genom-
förd studie om företag och deras
Codes of Conduct. Uppsatsen
visar vikten för direkthandeln
och för företag verksamma inom
direkthandeln att inte bara skriva/
formulera etiska regler utan dess-
utom genomföra dem, följa upp
tillämpningen av dem samt skapa
ett adekvat sanktionssystem.”
Anders Berglund